Archive 2017

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018 mis muutub ja milline on sinu palk

Raamatupidaja, sinu uus raamatupidamise teenuse pakkuja.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

 

2018. aastal:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.
Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.

Nii näiteks kujuneb aastatuluga 17 100 eurot maksuvaba tulu 4500 eurot, aastatuluga 19 800 eurot maksuvaba tulu 3000 eurot ning aastatuluga 22 500 eurot maksuvaba tulu 1500 eurot aastas.
Vaata tabelist, millist palka sa saad 2017 aasta võrdluses 2018 aastaga ja kui suur tuleb vahe:

BRUTOPALK SINU PALK KÄTTE 2017 SINU PALK KÄTTE 2018 VAHE
 1 200,00  €  961,44  €  1 025,44  € 64,00 €
 1 300,00  €  1 038,56  €  1 091,45  € 52,89 €
 1 400,00  €  1 115,68  €  1 157,46  € 41,78 €
 1 500,00  €  1 192,80  €  1 223,47  € 30,67 €
 1 600,00  €  1 269,92  €  1 289,48  € 19,56 €
 1 700,00  €  1 347,04  €  1 355,48  € 8,44 €
 1 800,00  €  1 424,16  €  1 421,49  € -2,67 €
 1 900,00  €  1 501,28  €  1 487,50  € -13,78 €
 2 000,00  €  1 578,40  €  1 553,51  € -24,89 €
 2 100,00  €  1 655,52  €  1 619,52  € -36,00 €
 2 200,00  €  1 732,64  €  1 696,64  € -36,00 €
 2 300,00  €  1 809,76  €  1 773,76  € -36,00 €
 2 400,00  €  1 886,88  €  1 850,88  € -36,00 €
 2 500,00  €  1 964,00  €  1 928,00  € -36,00 €

Mida peetakse aastatuluks?

Aastatulu hulka arvestatakse:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu)
  Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.
  Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra
Näited

Töötaja, kes saab 2018. aastal brutotöötasu 1000 eurot kuus, saab tulu 12 000 eurot aastas ja tema maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas.

Samas töötaja, kes saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja vanaduspensioni 425 eurot kuus, saab tulu 17 100 eurot aastas (12 000 + 5100) ja tema maksuvaba tulu on 4500 eurot aastas.

Maksuvaba tulu avaldus

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja, Sotsiaalkindlustusamet).

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Maksuvaba tulu rakendamine kuu- ja aastapõhiselt

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele.

Näiteks kujuneb järgmiste brutotöötasude puhul maksuvaba tulu (MVT) summa nii:

Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis.

Samuti tuleb inimesel arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu, pension või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Näiteks inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi 3000 eurot, teenib aastatulu 29 400 eurot. Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta.

Seetõttu on 14 400–25 200 euro vahemikku jääva aastatulu puhul oluline, et inimene:

 • mõtleb 2018. aasta alguseks läbi oma igakuised tulud (nt töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm) ja
 • teeb eeldatavate aastatulude põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu rakendamiseks ning
 • teavitab oma otsusest tulumaksu kinnipidajat (nt tööandjat, Sotsiaalkindlustusametit) avaldusega, kas ta
  • loobub igakuise maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või
  • tahab igakuiselt maksuvaba tulu arvestada väiksemas summas kui 500 eurot.

Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse.

Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

2016. majandusaasta aruannete uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad

Raamatupidaja, sinu uus raamatupidamise teenuse pakkuja.

Auditeerimiskohustus

Audiitortegevuse seadus muudatus kehtestab raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad. 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Audiitortegevuse seaduse kohaselt on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigi raamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ning Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele.

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

2016. majandusaasta aruanne

Audit Ülevaatus Ülevaatus *
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 4,0 mln 12,0 mln 1,6 mln 4,8 mln 15 tuh
Varad bilansipäeva seisuga 2,0 mln 6,0 mln 0,8 mln 2,4 mln 15 tuh
Keskmine töötajate arv 60 180 24 72

* kohustuslik Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele

2015. majandusaasta aruanne

Audit Ülevaatus
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 2,0 mln 6,0 mln 1,0 mln 3,0 mln
Varad bilansipäeva seisuga 1,0 mln 3,0 mln 0,5 mln 1,5 mln
Keskmine töötajate arv 30 90 15 45

 

 

2017. aasta kalendaarne tööajafond

2017_aasta_kalendaarse_tööajafondi_arvestus.xls – LAE ALLA

 

Töönädalate arv aastas: 50,80

Keskmine:
Tööpäevade keskmine arv kuus:  21,17
Töötundide keskmine arv nädalas: 39,88
Töötundide keskmine arv kuus: 168,83

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast reedeni lühendatakse 2017. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni võrra:
VEEBRUARIS:
– 23. veebruar 2017 (neljapäev) – Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev
JUUNIS:
– 22. juuni 2017 (neljapäev) – võidupühale eelnev tööpäev

2017 aasta miinimumpalk palgamaksud ja muud numbrid

Allolevas tabelis on kirjeldatud põhilised määrad 2017. aastaks.
Mõningad näited:

 • Kui ettevõte soovib töötajale maksta netos 1000 eurot kätte siis maksukulu on u. 672,50 eurot
 • Kui ettevõte soovib maksta omanikule dividende 1000 eurot kätte siis maksukulu on 250 eurot
 • Kui ettevõte soovib osta töötajale erisoodustuse alla minevat kaupa/teenust 100 euro eest siis maksukulu on koos käibemaksuga 82,92eurot
 • Kui ettevõte kes on käibemaksukohuslane ja teeb arvet 100 eurot + käibemaks siis käibemaksu lisatakse 20 eurot ( 100*1,2 )
 • Kui ettevõte kes on käibemaksukohuslane soovib 100 eurost arvutada ilma käibemaksuta summat siis see on 83,33 eurot ( 100/1,2  )
 • PALGAARVESTUS EXCELIS 2017. aasta määradega

Palgamaksud ja määrad aastal 2017

Töötasu alammäär 470 eurot /
2,78 eurot tunnis
VV määrus nr 139 § 1 lg 1
Sotsiaalmaksu  kuumäär 430 eurot
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot
Tulumaksuvaba miinimum 180 eurot
Välislähetus  välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus 50 eurot TuMS § 13 lg 3 p 1
Välislähetus iga järgneva päeva kohta 32 eurot
Palgamaksud
Sotsiaalmaks 33%
Töötuskindlustusmakse (tööandja): 0,80% VV määrus nr 92 § 3
Kogumispension (II sammas): 2% või 3%
Töötuskindlustusmakse (töötaja): 1,60% VV määrus nr 92 § 2
Tulumaks: 20%
Haigusleht
3-esimest päeva tasuta
5- järgmist päeva ettevõtja maksab 70%
ülejäänud päevade eest haigekassa maksab 70%
Käibemaks
Käibemaksumäär 20% KMS § 15 lg 1
Käibemaksumäär 9% KMS § 15 lg 2
Käibemaksumäär 0% KMS § 15 lg 3 ja 4
Tax-free maksuvaba piirmäär 38 eurot KMS § 5 lg 2 p 2
Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 16 000 eurot KMS § 19 lg 2